Rechtssysteem

Het rechtssysteem in Sint Maarten is, in het kort, als volgt georganiseerd.

Sint Maarten valt onder de jurisdictie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, dat zetelt in Curaçao. Het Hof is de hoogste gerechtelijke instantie in het Caribische deel van het Koninkrijk en de beroepsinstantie voor zaken waarin in eerste aanleg door het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten is beslist. Het Hof houdt ongeveer elke zes weken zitting op Sint Maarten.

Het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten, gevestigd in het Courthouse in Philipsburg, is de bevoegde instantie in eerste aanleg voor alle civiele, administratieve en strafzaken.

Zaken in eerste aanleg worden behandeld door een rechter (unus), terwijl in appel een college van drie rechters zaken afdoet.

Partijen die in eerste aanleg procederen mogen dit in persoon doen, dat wil zeggen zonder daarbij vertegenwoordigd te worden door een advocaat of een andere gemachtigde.

Van vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, in hoger beroep uitgesproken, kan cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden, de hoogste rechtssprekende instantie binnen het Koninkrijk der Nederlanden.