Rechtsbijstand

Als u als ingezetene van Sint Maarten verwikkeld raakt in een juridisch geschil, maar onvoldoende inkomen heeft om het honorarium van een advocaat te betalen, kunt u wellicht in aanmerking komen voor kosteloze rechtskundige bijstand. Hiervoor moet u allereerst een ‘gele kaart’ aanvragen. Hoe een dergelijke procedure in zijn werking gaat en in welke gevallen u voor deze kaart in aanmerking kan komen, wordt u hieronder uitgelegd.

Kosteloze Rechtsbijstand

KosteloosAls u als ingezetene van Sint Maarten verwikkeld raakt in een juridisch geschil, maar onvoldoende inkomen heeft om het honorarium van een advocaat te betalen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kosteloze rechtskundige bijstand. Hiervoor moet u allereerst een ‘gele kaart’ aanvragen. Hoe een dergelijke procedure in zijn werking gaat en in welke gevallen u voor deze kaart in aanmerking kan komen, wordt u hieronder uitgelegd.

1.         Inkomensvereiste
U komt in principe in aanmerking voor een kaart indien uw inkomen gelijk is aan of minder bedraagt dan het vastgestelde minimumloon bruto NAF 882 – NAF 925 per maand, afhankelijk van de sector waarin uw werkzaam bent.

In bijzondere gevallen kan er door de Minister van Justitie een uitzondering worden gemaakt indien u meer dan het minimumloon verdient, maar toch niet in staat wordt geacht de kosten van rechtskundig bijstand te kunnen betalen.

Overigens, komt het recht op kosteloze rechtsbijstand te vervallen indien u, door een wijziging in uw persoonlijke omstandigheden, op enig moment de kosten van de advocaat zelf kunt dragen.

2.         Wat moet u doen in geval u voldoet aan het inkomensvereiste?
Voldoet u aan bovengenoemde voorwaarden dan kunt u zich, voor de aanvraag van de kaart, wenden tot het Departement van Arbeid en Sociale Zaken (Labour & Social Affairs) gevestigd aan de Walter Nisbeth Road. Hierbij dient u het volgende te overleggen: Een verklaring waaruit uw inkomen blijkt, ingevolge de bepalingen van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943. Deze verklaring wordt afgegeven door de met de aanslagregeling inkomstenbelasting belaste autoriteit (De Landsontvanger).

3.         U kunt ook in aanmerking komen voor de kaart indien: 
Het geschil, waar u rechtskundig bijstand voor nodig heeft, een arbeidsgeschil betreft en uw bruto inkomen per jaar uit arbeid niet meer dan NAF 12.000,- bedraagt.

Het geschil, waar u rechtskundig bijstand voor nodig heeft, een arbeidsgeschil betreft, maar u meer dan NAF 12.000,doch niet meer dan NAF 22.500, bruto per jaar uit arbeid verdient. In dit geval kunt u alleen aanspraak maken op de kaart als u aan de Landsontvanger een eigenbijdrage heeft voldaan van:

  1. NAF. 50,-, als het bruto inkomen per jaar meer bedraagt dan NAF. 12.000,- doch niet meer dan NAF. 15.000,-;
  2. NAF. 125,-, als het bruto inkomen per jaar meer bedraagt dan NAF. 15.000,- doch niet meer dan NAF. 17.500,-;
  3. NAF. 225,-, als het bruto inkomen per jaar meer bedraagt dan NAF. 17.500,- doch niet meer dan Naf. 20.000,-;
  4. NAF. 350,-, als het bruto inkomen per jaar meer bedraagt dan NAF. 20.000,- doch niet meer dan NAF. 22.500,-.

4.         Onder inkomen wordt verstaan:
a. Alle inkomen uit arbeid, waaronder begrepen nevenbetrekkingen, zoals het naar tijdsruimte vastgestelde loon, het vakantiegeld, provisie, winstbonussen en dergelijke, die als grondslag dienen voor de inkomstenbelasting, met uitzondering van de vergoeding voor overwerk en de toeslag, bedoeld in artikel 11, negende lid, van de Arbeidsregeling 2000;
b. Andere inkomsten dan inkomsten uit arbeid, indien die andere inkomsten ten opzichte van het inkomen uit arbeid, bedoeld onder a, tenmiste ééntiende deel van het totale bruto jaarinkomen uitmaken.

Uitzonderingen
In bijzondere gevallen kan er door de Minister van Justitie een uitzondering worden gemaakt  in geval u een te hoog inkomen heeft, maar desalniettemin niet in staat wordt geacht de kosten van rechtskundig bijstand te kunnen betalen.

Wat moet u doen?
Indien u voldoet aan de voorwaarden genoemd in punt a. en b. dan kunt u zich voor de aanvraag van de kaart wenden tot de Directie Arbeidszaken. Hierbij dient u het volgende te overleggen:

  1. Recente loonstrook of loonstroken;
  2. Voor zover van toepassing, een verklaring van de Landsontvanger van betaling van de eigen bijdrage;
  3. Indien u geen loonstrook kan overleggen, dan dient u een verklaring zoals vermeld bij punt 1 te overleggen. Uit de verklaring dient niet enkel het zuiver inkomen doch tevens het bruto inkomen uit arbeid te blijken.

5.         De Kaart 
Indien u naar het oordeel van het Departement van Arbeid en Sociale Zaken recht heeft op rechtskundige bijstand zal dit op de kaart vermeld worden. Daarbij zal tevens de naam van uw advocaatvermeld worden.

6.         Klachten 
Indien u van mening bent dat uw aangewezen advocaat uw zaak onvoldoende behartigt, kunt u dit gemotiveerd ter kennis brengen aan de Minister van Justitie. Er zal dan een onderzoek worden ingesteld naar de gegrondheid van de klachten.

Het is de aangewezen advocaat verboden, een geschenk, beloning of vergoeding, van welke aard of waarde ook, in verband met de door hem te verlenen bijstand van wie dan ook te vragen, te bedingen of te aanvaarden.

Indien uw advocaat op goede gronden meent, het on- of minvermogen van u te betwijfelen, deelt hij dit, tenzij zijn beroepsgeheim zich daartegen verzet, gemotiveerd mede aan de Minister van Justitie. Met als gevolg dat de kaart wordt ingetrokken of dat er een nader onderzoek zal worden ingesteld.

7.         Onterecht genoten rechtskundige bijstand 
Indien u voldoende draagkracht heeft en daarbij ten onrechte rechtskundige bijstand heeft genoten kan de rechtskundige bijstand geheel of gedeeltelijk van overheidswege op u worden verhaald.

8.         U heeft geen werkelijke woonplaats op Sint Maarten
Indien u een vreemdeling bent en dus geen ingezetene van Sint Maarten, komt u alleen in aanmerking voor kosteloze rechtskundige bijstand als een internationale overeenkomst dit verplicht. Per geval dan wel land van werkelijk verblijf zal dat uitgezocht moeten worden.

Vreemdelingen niet ingezetene komen in beginsel wel in aanmerking voor rechtskundig bijstand in strafzaken.