Leden & Bestuur

De organisatie

De Orde van Advocaten Sint Maarten bestaat sinds 1989. De Orde is de beroepsorganisatie voor advocaten op Sint Maarten, die valt onder het ressort Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Orde is een vereniging en heeft rechtspersoonlijkheid.

HandVanwege het internationale karakter van Sint Maarten, waar naast Nederlands vooral Engels en Spaans voertaal zijn, duidt de vereniging zich ook aan als ‘Lawyer’s Association of Sint Maarten’ en ‘Colegio de Abogados de San Martin’. Het lidmaatschap van de Orde van Advocaten is op Sint Maarten (vooralsnog) niet verplicht, inschrijving bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is daarentegen voor alle advocaten wel verplicht. Op het tableau van het Hof zijn ongeveer 275 advocaten ingeschreven. Circa 60 hiervan zijn werkzaam op Sint Maarten.

LedenDe vereniging heeft o.a. als doel de rechtsbedeling en de rechtszekerheid in de Nederlandse Antillen te bevorderen. Zij wil dit bereiken door steun en voorlichting te geven aan degenen die de rechtspraktijk beoefenen of willen beoefenen, door publicaties en de bevordering van ethiek en de rechtswetenschap onder de leden. De vereniging behartigt daarnaast de belangen van haar leden bij alle daartoe aangewezen instanties, en bevordert de samenwerking met andere organisaties die gelijksoortige doelstellingen nastreven zomede de saamhorigheid onder de leden. 
De vereniging heeft (vooralsnog) geen verordende bevoegdheden.

Leden

De Orde van Advocaten heeft gewone leden, geassocieerde leden, buitengewone leden en ereleden. De algemene ledenvergadering beslist over de toelating van nieuwe leden en aan een toelating kunnen voorwaarden worden verbonden.

Advocaten die bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn ingeschreven, het vrije beroep van advocaat uitoefenen en op Sint Maarten woonachtig zijn, kunnen worden ingeschreven als gewoon lid. Gewone leden hebben stemrecht in de algemene ledenvergaderingen, mits zij aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan.

Geassocieerde leden zijn advocaten die niet op Sint Maarten wonen, maar wel voldoen aan de vereisten voor het gewone lidmaatschap en binnen de voormalige Nederlandse Antillen woonachtig zijn. Zij hebben geen stemrecht maar kunnen te allen tijde worden gehoord. Zij hebben als toehoorder vrij toegang tot de algemene ledenvergaderingen.

Buitengewone leden kunnen toegelaten worden, als ze bij de rechtspraktijk betrokken zijn, maar niet aan de vereisten voor het lidmaatschap als gewoon lid of geassocieerd lid voldoen. Zij hebben geen stemrecht maar kunnen tijdens ledenvergaderingen wel worden gehoord. Ook buitengewone leden hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen.

Ereleden zijn meerderjarige, natuurlijke personen of rechtspersonen die, vanwege hun verdiensten voor het doel dat de vereniging zich stelt, als zodanig door de algemene ledenvergaderingen zijn geaccepteerd. Zij hebben geen stemrecht maar kunnen wel worden gehoord. Ook zij hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen.

De statuten van de Orde zijn op deze site te downloaden.

De ledenlijst is binnenkort te downloaden.