Introductie

De Orde van Advocaten Sint Maarten is de beroepsorganisatie voor advocaten op Sint Maarten. Middels deze website wil de Orde het publiek, vakgenoten en haar leden informeren over de advocatuur, recht(spraak) op Sint Maarten en over de doeleinden en activiteiten van de Orde.

Organisatie

De Orde van Advocaten Sint Maarten bestaat sinds 1989. De Orde is de beroepsorganisatie voor  advocaten die werkzaam zijn op Sint Maarten en vallen onder het ressort van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Orde is een vereniging en heeft rechtspersoonlijkheid.

Leden & Bestuur

De Orde van Advocaten heeft gewone leden, geassocieerde leden, buitengewone leden en ereleden. De algemene ledenvergadering beslist over de toelating van nieuwe leden en aan een toelating kunnen voorwaarden worden verbonden.

Klachten & Geschillen

Voor officiële klachten over een advocaat, kan men terecht bij de Raad van Toezicht voor de Advocatuur. Dus niet bij de deken. Dit is vastgelegd in de Advocatenlandsverordening (1959). De Raad van Toezicht fungeert als tuchtrechter voor advocaten.

"The Bar is the professional association for lawyers on Sint Maarten..."